Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Danlaser A/S samhandel med kunder.

1. Tilbud og ordrebekræftelse.

1.1. Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er anført af DANLASER A/S.

1.2. Ordrer er først accepteret og bindende for DANLASER A/S, når skriftlig ordrebekræftelse fra DANLASER A/S foreligger.

1.3. Stemmer DANLASER A/S ordrebekræftelse ikke overens med Købers bestilling, skal Køber straks reklamere senest 24 timer efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald vil Køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

2. Leveringssted og fragt.

2.1. Det solgte leveres DDP Købers plads (jvf. Incoterms 2010), men dog således at DANLASER A/S fakturerer udgiften til fragt og forsikring separat til Køber, med mindre parterne har indgået anden aftale.

3. Priser og betalingsbetingelser.

3.1. Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er ekskl.: moms, fragt, forsikring, afgifter og emballage, som Køber også skal betale.

3.2. Betaling skal ske netto kontant 14 dage efter fakturadato.

3.3. Erlægger Køber ikke betaling i rette tid, er DANLASER A/S berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig 1,5% i rente pr. påbegyndt måned. Indbetalingerne dækker forlods tilskrevne renter.

3.4. DANLASER A/S forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde af ændringer i valutakurser, toldsatser, materialeprisstigninger over 10%, samt ved statsindgreb eller andre forhold, som DANLASER A/S ikke er herre over (jfr. de i punkt 10 nævnte begivenheder).

4. Ejendomsforbehold.

4.1. Det solgte forbliver DANLASER A/S ejendom indtil samtlige tilgodehavender ifølge aftalen er betalt, herunder bl.a. købesum, påløbne omkostninger, renter mv

5. Leveringstid.

5.1. Levering sker i overensstemmelse med det i ordrebekræftelsen anførte. Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i punkt 10 nævnt begivenhed eller Købers handling eller undladelse forlænges leveringstiden tilsvarende.

5.2. Ved forsinkelse skal Køber skriftligt reklamere straks og senest 2 dage efter forsinkelsen er konstateret. Ellers mister Køber enhver misligholdelsesbeføjelse i anledningen af forsinkelsen.

5.3. DANLASER A/S påtager sig intet ansvar for forsinkelse ved de i punkt 10 nævnte begivenheder. Forsinkelse berettiger dog uanset eventuel rettidig reklamation ikke Køber til at hæve for så vidt angår allerede leverede, udført eller fremtidige leverancer.

6. Tegningsmateriale til produktion og certifikater

6.1. Det er Købers ansvar, at tegningsmaterialet til produktion er korrekt og ikke krænker tredjemands rettigheder. DANLASER A/S påtager sig intet ansvar for fejlproduktioner som følge af mangelfuldt tegningsmateriale. Køber er forpligtet til at friholde DANLASER for eventuelle krav fra tredjemand som følge af en krænkelse af tredjemands rettigheder.

6.2. Hvis Køber fremsender skærefiler til laserskæring, anvendes DWG/DXF. Filerne skal leveres som ”renset 2D” fil i skalaforhold 1:1. Dvs. renset for konturer der ikke skal skæres (dvs. ubrudt kontur uden dobbeltstreger), bukkelinjer er dog undtaget.

6.3. Filer som anvendes til produktionstegninger i forbindelse med bukning, svejsning, gevindskæring og anden bearbejdning fremsendes som PDF.

6.4. Ønskes certifikat i henhold til EN1090 eller ISO3834 eller materialecertifikater skal det fremgå af forespørgsel og bestillingen. Køber afholder omkostningerne hertil.

7. Produktansvar

7.1. DANLASER er alene ansvarlig for produktansvar i henhold til Produktansvarsloven, og fraskriver sig således ansvar på ethvert andet grundlag, herunder ethvert ulovbestemt produktansvar.

7.2. Ansvaret iht. produktansvarsloven er dog begrænset til DANLASER A/S’ forsikringsdækning på DKK 10 000 000.

7.3. Såfremt tredjemand fremsætter krav mod DANLASER eller Køber, støttet på produktansvarsloven, skal den part, imod hvem krav rettes, straks underrette den anden part. Den anden part er i så tilfælde indforstået med tillige at lade sig inddrage i sagen ved den domstol, som behandler sagen om produktansvar.

7.4. DANLASER A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab, jf. også pkt. 9.

8. Mangler og reklamationer.

8.1. Køber skal straks efter varernes modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig at den er intakt og i overensstemmelse med det aftalte.

8.2. DANLASER A/S skal have eventuelle reklamationer i hænde senest 8 dage efter varens ankomst. Reklamationen skal være skriftlig, og det skal være specificeret i reklamationen, hvilke mangler der gøres gældende. Reklamationer fritager ikke Køber for at overholde betalingsbetingelserne. Såfremt reklamation ikke finder sted indenfor den angivne frist, mister Køber enhver ret til at påberåbe og udøve misligholdelsesbeføjelser i anledning heraf.

8.3. Såfremt det leverede, er behæftet med mangler kan Køber ikke hæve handlen, men DANLASER A/S skal efter eget valg afhjælpe manglen ved reparation eller omlevering, inden 30 dage efter modtagelsen af den skriftlige reklamation. Afhjælpes manglerne, kan Køber ikke gøre yderligere mangelsbeføjelser gældende, herunder erstatning. Endvidere er DANLASER A/S i intet tilfælde forpligtet til at betale eventuelle omkostninger til af og genmontering af mangelfulde varer, ligesom købers omkostning til konstatering af mangler er DANLASER A/S uvedkommende.

8.4. Såfremt Køber har reklameret over for DANLASER A/S, og det viser sig, at det leverede ikke lider af en mangel som påstået af Køber, skal denne erstatte DANLASER A/S’ eventuelle udgifter afholdt til konstateringen af forholdet, herunder timeløn, materialer, kørsel og lignende.

9. Erstatningsansvar

9.1. Såfremt DANLASER A/S måtte blive erstatningspligtig over for Køber, kan DANLASER A/S’ erstatningsansvar aldrig overstige den aftalte købesum for den eller de enkelte varer/leverancer, erstatning kræves i henhold til.

9.2. DANLASER A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab, tab af goodwill eller andet indirekte tab. Endvidere er DANLASER A/S i intet tilfælde forpligtet til at betale eventuelle omkostninger til af og genmontering af mangelfulde varer, ligesom Købers omkostninger til konstatering af mangler er DANLASER A/S uvedkommende.

10. Ansvarsfrihed

10.1. DANLASER A/S og/eller Køber er uden ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i den periode og i det omfang opfyldelse heraf er udelukket ved omstændigheder, som er udenfor rimelig kontrol, og hverken begivenheden eller konsekvenserne heraf med rimelighed kunne være taget i betragtning i relation til muligheden for at opfylde sine forpligtelser (Force majeure).Til force majeure henregnes blandt andet (ikke udtømmende): krig, strejke, lockout, arbejdsnedlæggelse eller lignende, politiske forhold, transportforhindringer, herunder is-hindringer eller transportuheld, svigtende kraftforsyning og dermed ligestillede produktionsvanskeligheder eller anden force majeure, som DANLASER A/S ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandør.

10.2. Såfremt DANLASER og/eller Køber ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette ske straks efter forholdets indtræden. Såfremt sådan meddelelse ikke gives straks, kan force majeure ikke påberåbes.

10.3. DANLASER A/S påtager sig intet ansvar for forsinkelse ved de i punkt 10 nævnte begivenheder.

10.4. DANLASER A/S skal af Køber holdes skadesløs i enhver henseende, for krav fra tredjemand, som Køber, efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser, ikke ville kunne gøre gældende overfor DANLASER A/S.

10.5. DANLASER A/S tager forbehold over for eventuelle misvisende oplysninger, som er givet i brochurer, anvisninger, tegninger, teknisk data og andre specifikationer, samt mundtlig teknisk service. Køber kan ikke i nogen relation støtte nogen ret på ovennævnte materiale idet disse oplysninger alene er vejledende og ikke bindende for DANLASER A/S.

11. Lovvalg og værneting.

11.1. Uoverensstemmelser i anledningen af nærværende aftale og til denne følgende bestemmelser skal afgøres efter dansk ret af de almindelige danske domstole ved DANLASER A/S’ til enhver tid værende hjemsted. CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) finder ikke anvendelse ved fortolkning af nærværende aftale.

12. Øvrige bestemmelser

12.1. Afvigelser eller tilføjelser til nærværende betingelser har kun gyldighed ved skriftlig aftale mellem DANLASER A/S og Køber

12.2. Kan én bestemmelse i disse salgs- og leveringsbetingelser, ikke opretholdes, vil gyldigheden af alle de øvrige bestemmelser ikke blive berørt heraf.

12.3. Købers eventuelle købsbetingelser og lignende er ikke bindende for DANLASER A/S.

REV 8 / OKT 2018 PG

 

Betingelser og vilkår for tilmelding af nyhedsbrev

Tilmelding:

Ved tilmelding af nyhedsbreve fra Danlaser A/S giver du samtykke til, at vi udsender vores nyhedsbreve til den oplyste e-mailadresse.

Udsendelse:

Danlaser A/S udsender nyhedsbreve ca. 1 gange månedligt. Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, vil du løbende modtage seneste nyt fra Danlaser A/S.

Indsamling af data:

Ved oprettelse af e-mail-abonnement giver du samtidig dit samtykke til, at Danlaser A/S registrerer de oplysninger, du angiver ved tilmeldingen. Oplysningerne bruges udelukkende til udsendelse af nyhedsbreve.

Afmelding:

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsabonnementet. Ved afmelding slettes alle oplysninger forbundet med tilmeldingen. Afmelding kan ske via linket, der er placeret nederst i nyhedsbrevene.

Dine rettigheder:

Danlaser A/S følger loven om behandling af personoplysninger, og du har til enhver tid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger Danlaser A/S har registreret. Oplysningerne indsamles alene til internt brug og opbevares på en sikret server, hvortil kun den dataansvarlige og dennes befuldmægtigede har adgang. Oplysningerne hverken sælges, udlejes eller videregives til tredjemand.

KONTAKT

Klar til at komme videre?

- Ring eller skriv. Du er også velkommen til at komme forbi med dit oplæg, tegning eller idé.

TAG EN SNAK MED OS

x

Kan vi hjælpe dig med din næste opgave?

Vi giver dig gerne et 100% uforpligtende tilbud på din næste opgave. Skriv dine kontaktoplysninger nedenfor og vi kontakter dig inden for senest 24 timer indenfor alle hverdage.

Tak for din henvendelse!

Vi kontakter dig hurtigst muligt vedr. din henvendelse.

LUK VINDUET

Tak for din henvendelse!

Vi kontakter dig hurtigst muligt vedr. din henvendelse.

LUK VINDUET